EN
يكشنبه 3 تیر 1403

نظارت بر قراردادها

هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و یونان، پیرو مشکلات بوجود آمده اعضا با مشتریان خود در ارتباط با  قراردادهای تجاری، به این نتیجه رسیدند که توسط متخصصان با تجربه اعضای مرتبط را راهنمایی نمایند. لذا رئوس برخی از مشاوره های مربوطه به شرح ذیل می باشد:

 • تدوین طرح نظارت بر قرارداد (شامل متدولوژی نظارت، فعالیت‌های نظارت بر اجرای پروژه، فعالیت‌های نظارت بر حصول كیفیت انجام قرارداد) پس از انعقاد قرارداد. این طرح پس از تایید نمایندگان كارفرما (مبنای نظارت بر قرارداد) قرار گرفته و بر كلیه فعالیت‌های نظارتی محیط خواهد بود.
 • بررسی فرآیندهای انجام شده توسط پیمانكار و حصول اطمینان از اینکه پیمانکار در طول مدت انجام قرارداد کلیه کنترل‌های لازم کمی و کیفی را در چارچوب تفاهم برای تهیه محصولی با کیفیت مطلوب انجام می‌دهد.
 • بررسی مستندات ایجادشده و حصول اطمینان از اینکه فرآورده‌های قرارداد ها مطابق با استانداردها  است.
 • بررسی قابلیت‌های ایجاد شده و حصول اطمینان از اینکه پیشرفت مراحل پروژه در چارچوب مدت زمان مورد توافق صورت گرفته است.
 • بررسی و ارزیابی و اعلام نظر در خصوص نحوه انجام قرارداد
 • بررسی و ارزیابی اصلاحات ناشی از بازنگری مراحل قرارداد و در صورت لزوم  برگزاری جلسات
 • تهیه گزارش‌های مرحله‌ای برای کارفرما
 • نظارت بر تهیه قالب مستندات تحویلی به کارفرما
 • انجام هماهنگی های لازم بین طرفین
 • حضور مشاور در جلسات بر حسب تقاضای كارفرما و تایید صورتجلسات
 • بررسی موارد اختلافات طرفین قرارداد جهت رفع آنها و ارایه نظرات كارشناسی در موارد فسخ قرارداد در صورت لزوم